Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 januari 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 559.373 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.159 −2.931
  2.1 Vorderingen op het IMF 218.903 2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 278.255 −2.933
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.095 1.540
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.966 −3.016
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 9.966 −3.016
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.201.926 44
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 430 44
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.201.496 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 30.744 4.191
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.896.077 9.593
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.723.123 9.646
  7.2 Overige effecten 172.954 −53
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.168 0
9 Overige activa 329.772 −2.515
Totaal activa 8.573.280 6.907
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.541.599 −2.787
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.541.490 247.552
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.894.046 381.893
  2.2 Depositofaciliteit 644.497 −135.100
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.947 759
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.385 −27.289
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 668.318 −88.747
  5.1 Overheid 510.115 −80.271
  5.2 Overige verplichtingen 158.204 −8.476
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 586.765 −123.192
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.385 278
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.451 722
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.451 722
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.834 0
10 Overige passiva 324.646 50
11 Herwaarderingsrekeningen 554.779 −35
12 Kapitaal en reserves 109.628 355
Totaal passiva 8.573.280 6.907
Annexes
11 January 2022