Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 juni 2024

ECB-rådet beslutade idag att sänka de tre styrräntorna med 25 punkter. Baserat på en uppdaterad bedömning av inflationsutsikterna, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionsmekanismen är det nu lämpligt att lätta på graden av monetära restriktioner efter nio månader med oförändrade räntor. Sedan ECB-rådets sammanträde i september 2023 har inflationen fallit med mer än 2,5 procentenheter och inflationsutsikterna har förbättrats markant. Underliggande inflation har också lättat, vilket förstärker signalerna om att pristrycket har minskat och inflationsförväntningarna har sjunkit på alla horisonter. Penningpolitiken har hållit finansieringsförhållandena restriktiva. Genom att dämpa efterfrågan och hålla inflationsförväntningarna väl förankrade har detta på ett avgörande vis bidragit till att få ner inflationen.

Samtidigt är, trots framsteg under de senaste kvartalen, inhemskt pristryck fortsatt starkt beroende på att lönetillväxten är hög och inflationen torde ligga kvar över målet en bra bit in på nästa år. De senaste prognoserna från Eurosystemets experter för både den totala inflationen och kärninflationen har reviderats upp för 2024 och 2025 jämfört med prognoserna från mars. Inflationen förutspås nu i genomsnitt ligga på 2,5 procent 2024, 2,2 procent 2025 och 1,9 procent 2026. Inflationen exklusive energi och livsmedel bedöms komma att ligga på i genomsnitt 2,8 procent 2024, 2,2 procent 2025 och 2,0 procent 2026. Ekonomisk tillväxt beräknas öka till 0,9 procent 2024, 1,4 procent 2025 och 1,6 procent 2026.

ECB-rådet är fast beslutet att se till att inflationen inom rimlig tid återgår till det medelfristiga 2-procentsmålet. Styrräntorna kommer att hållas tillräckligt restriktiva under så lång tid som behövs för att uppnå detta mål. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssätt med beslut från sammanträde till sammanträde för att fastställa vilken nivå som är lämplig och hur länge restriktionen ska bestå. Framför allt kommer räntebesluten att baseras på bedömningen av inflationsutsikterna med beaktande av inkommande ekonomiska och finansiella data, dynamiken i underliggande inflation och styrkan i den penningpolitiska transmissionen. ECB-rådet kommer inte på förhand att binda sig vid en viss räntebana.

ECB-rådet bekräftade idag även att man kommer att minska Eurosystemets innehav av värdepapper i stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP) med i genomsnitt 7,5 miljarder euro per månad under andra halvåret. Modaliteterna för att reducera PEPP-innehaven kommer i stort sett att vara i linje med de som följdes för innehaven av värdepapper i APP-programmet (programmet för köp av tillgångar).

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att sänka de tre styrräntorna med 25 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att sänkas till 4,25 procent, 4,50 procent respektive 3,75 procent fr.o.m. den 12 juni 2024.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP)

APP-portföljen minskas i en måttlig och förutsägbar takt eftersom Eurosystemet inte längre återinvesterar värdepapper som förfaller.

ECB-rådet kommer att fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom PEPP fram till slutet av juni 2024. Under det andra halvåret kommer PEPP-portföljen att reduceras med i genomsnitt 7,5 miljarder euro i månaden. ECB-rådet har för avsikt att avsluta återinvesteringarna inom PEPP i slutet av 2024.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom banker återbetalar belopp som upplånats under de riktade långfristiga refinansieringstransaktionerna kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner och relaterad pågående återbetalning bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt och bevara en smidig välfungerande transmission av penningpolitiken. Instrumentet för transmissionsskydd finns också tillgängligt för att motverka oönskade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och möjliggör för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media