Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

6 юни 2024 г.

Днес Управителният съвет взе решение да намали с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Въз основа на актуализирана оценка на перспективата за инфлацията, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика е целесъобразно да отслабим нейната рестриктивност след девет месеца, в които поддържахме непроменени лихвените проценти. От заседанието на Управителния съвет през септември 2023 г. насам инфлацията е спаднала с повече от 2,5 процентни пункта, а перспективата за нея се е подобрила осезаемо. Основната инфлация също е намаляла, потвърждавайки признаците за отслабване на ценовия натиск, а инфлационните очаквания бележат спад във всички времеви хоризонти. Паричната политика поддържаше рестриктивни условията за финансиране. Това потискаше търсенето и стабилизираше инфлационните очаквания, допринасяйки значително за връщането на инфлацията към по-ниско ниво.

Същевременно, независимо от напредъка през последните тримесечия, вътрешният ценови натиск остана висок поради засиления растеж на заплатите. Затова инфлацията вероятно ще се задържи над целевото равнище в голяма част от следващата година. В последните прогнози на експертите на Евросистемата и общата, и основната инфлация са ревизирани нагоре за 2024 г. и 2025 г. в сравнение с прогнозите от март. Сега експертите предвиждат общата инфлация да бъде на средно равнище от 2,5% през 2024 г., 2,2% през 2025 г. и 1,9% през 2026 г. Що се отнася до инфлацията без компонентите енергоносители и храни, експертите предвиждат тя да бъде на средно равнище от 2,8%, през 2024 г., 2,2% през 2025 г., и 2,0% през 2026 г. Очаква се икономическият растеж да се засили до 0,9% през 2024 г., 1,4% през 2025 г. и 1,6% през 2026 г.

Управителният съвет е решен да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Той ще поддържа основните лихвени проценти достатъчно рестриктивни колкото дълго е необходимо за постигането на тази цел. Управителният съвет ще продължи да прилага основан на данните подход, заседание по заседание, когато определя подходящото ниво и продължителност на рестриктивността. По-специално, решенията му за лихвените проценти ще се основават на оценката му за перспективата за инфлацията въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика. Той не се ангажира предварително с определена траектория на лихвените проценти.

Освен това днес Управителният съвет потвърди, че през втората половина на годината ще намалява наличностите на Евросистемата от ценни книжа по програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) със средно 7,5 млрд. евро месечно. Параметрите на процеса на намаляване на наличностите по PEPP ще съответстват в общи линии на тези по програмата за закупуване на активи (APP).

Основните лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да намали с 25 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат понижени съответно до 4,25%, 4,50% и 3,75%, считано от 12 юни 2024 г.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Портфейлът по APP намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата вече не реинвестира погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж.

Управителният съвет ще продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по PEPP, до края на юни 2024 г. През второто полугодие той ще намалява портфейла по PEPP със средно 7,5 млрд. евро на месец. Управителният съвет възнамерява да прекрати реинвестициите по PEPP в края на 2024 г.

Той ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране и протичащото изплащане допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план и да запази гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Освен това Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите