Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ocenia postępy na drodze do wprowadzenia euro

26 czerwca 2024

  • W raporcie, który ukazuje się co dwa lata, oceniane są postępy na drodze do wprowadzenia euro w Bułgarii, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, w Rumunii i w Szwecji
  • W badanych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej jako kluczową przeszkodę gospodarczą postrzega się inflację, która przekracza wartość referencyjną
  • Prawo obowiązujące w pięciu z sześciu badanych krajów nie jest w pełni zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia euro
  • Oczekuje się, że aktywność gospodarcza w 2024 wzmocni się, ale perspektywy zaciemnia niepewność geopolityczna

Jak wynika z tegorocznego raportu o konwergencji Europejskiego Banku Centralnego (EBC), w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) spoza strefy euro od 2022 poczyniono niewielkie postępy w zakresie konwergencji gospodarczej tych krajów i strefy euro. Wynika to głównie z wymagających warunków gospodarczych.

W ciągu ostatnich dwóch lat w badanych krajach odczuwane były skutki inwazji Rosji na Ukrainę, czego przejawami były znaczne osłabienie aktywności gospodarczej i gwałtowny wzrost inflacji. Najbardziej ucierpiały kraje w większym stopniu zależne od Rosji w sprawach energetycznych i mające z nią silniejsze powiązania handlowe w ujęciu historycznym. W przyszłości oczekuje się, że aktywność gospodarcza wzmocni się we wszystkich badanych krajach, ale obraz perspektyw gospodarczych zaciemniają napięcia i zagrożenia geopolityczne.

Jeśli chodzi o kryterium dotyczące stabilności cen, w pięciu z badanych krajów – w Bułgarii, w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii – średnia stopa inflacji znacznie przekroczyła wartość referencyjną wynoszącą 3,3%, natomiast w Szwecji inflacja była nieco wyższa od wartości referencyjnej (wykres 1). Wartość referencyjną oblicza się na podstawie średnich stóp inflacji w trzech państwach członkowskich z najlepszym wynikiem za ostatnie 12 miesięcy, czyli w Danii (1,1%), Belgii (1,9%) i Holandii (2,5%), po dodaniu 1½ pkt proc. Z obliczeń wyłączono jedną obserwację odstającą, dotyczącą Finlandii.

Wykres 1

Inflacja HICP

(średnioroczne zmiany procentowe)

Źródło: Eurostat.

Wykres 2

Nadwyżka (+) lub deficyt (−) sektora instytucji rządowych i samorządowych

(proc. PKB)

Źródło: Eurostat.

W czterech spośród krajów uwzględnionych w raporcie deficyt budżetowy w 2023 poprawił się w porównaniu z poziomem z 2021, na co złożyły się ożywienie gospodarcze po pandemii i wycofywanie środków wsparcia fiskalnego. Poprawa deficytu została jednak po części ograniczona przez skutki gospodarcze wojny Rosji przeciwko Ukrainie, w tym osłabienie aktywności gospodarczej, a także środki polityki fiskalnej zastosowane w reakcji na wysokie ceny energii. W 2023 Czechy, Węgry, Polska i Rumunia przekroczyły wartość referencyjną deficytu wynoszącą 3% PKB (wykres 2). Wskaźnik długu publicznego do PKB w 2023 był niższy od wartości referencyjnej wynoszącej 60% we wszystkich badanych krajach z wyjątkiem Węgier. Oczekuje się, że saldo budżetowe w 2024 i 2025 będzie nadal przekraczać wartość referencyjną na Węgrzech, w Polsce i w Rumunii.

Rumunia jest wciąż objęta procedurą dotyczącą nadmiernego deficytu, która została uruchomiona w 2020. 19 czerwca 2024 Komisja Europejska ustaliła, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań, by rozwiązać problem nadmiernego deficytu. Również niedawno Komisja stwierdziła, że kryterium paktu stabilności i wzrostu dotyczące deficytu finansów publicznych nie jest spełnione na Węgrzech i w Polsce. Komisja zaleci Radzie UE objęcie tych krajów procedurą dotyczącą nadmiernego deficytu.

Jeśli chodzi o kryterium dotyczące kursu walutowego, w mechanizmie kursowym (ERM II) uczestniczy jedynie bułgarski lew. Bułgaria przystąpiła do ERM II z istniejącym systemem izby walutowej na zasadzie jednostronnego zobowiązania w lipcu 2020. Umowa o uczestnictwie w ERM II opierała się na szeregu zobowiązań politycznych podjętych przez władze Bułgarii. Obecnie Bułgaria pracuje nad zrealizowaniem tych zobowiązań, w tym przez wzmocnienie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Jeśli chodzi o konwergencję długoterminowych stóp procentowych, w trzech z sześciu badanych krajów (Polska, Rumunia i Węgry) długoterminowe stopy procentowe były wyższe od wartości referencyjnej wynoszącej 4,8%.

Ważnym czynnikiem, od którego zależy trwałość konwergencji, jest siła instytucji publicznych i gospodarczych. Ze wskaźników publikowanych przez organizacje międzynarodowe wynika, że jakość instytucji i zarządzania w badanych krajach – z wyjątkiem Szwecji – pozostaje słabsza niż w pozostałych krajach UE.

Jeśli chodzi o zgodność prawa krajowegoTraktatami oraz Statutem ESBC i EBC, w pięciu z sześciu badanych krajów nie ma pełnej zgodności z wymogami dotyczącymi wprowadzenia euro. Odnośnie do Bułgarii w raporcie stwierdzono, że prawo krajowe jest zgodne z Traktatem i Statutem, z zastrzeżeniem warunków i interpretacji przedstawionych w ocenie dotyczącej tego kraju.

Kontakt z mediami: Eszter Miltényi‑Torstensson, tel.: +49 171 769 5305.

Uwagi

  • Raport o konwergencji Komisji Europejskiej
  • Raport o konwergencji, sporządzany przez EBC co dwa lata lub na wniosek zainteresowanego kraju, stanowi analizę stanu konwergencji gospodarczej i prawnej państw członkowskich UE spoza strefy euro objętych derogacją. Przedstawia ocenę stopnia trwałej konwergencji gospodarczej tych państw i strefy euro, zgodności prawa krajowego z prawem UE oraz spełnienia wymogów statutowych w odniesieniu do banków centralnych tych krajów. Dania, która podlega klauzuli opt‑out, nie jest uwzględniana w ocenie, chyba że o to wystąpi.
  • Datą graniczną dla statystyk zawartych w raporcie był 19 czerwca 2024. Okresem referencyjnym dla kryteriów dotyczących stabilności cen i długoterminowych stóp procentowych był okres od czerwca 2023 do maja 2024. Okresem referencyjnym dla kursów walutowych był okres od 20 czerwca 2022 do 19 czerwca 2024. Dane historyczne o stanie finansów publicznych obejmują okres do 2023. Prognozy zawarte w raporcie opierają się na prognozie gospodarczej Komisji Europejskiej z wiosny 2024 i najnowszych programach konwergencji przedstawionych przez poszczególne kraje, jak również innych informacjach istotnych dla prognostycznej oceny trwałości konwergencji.
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami