SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB udgiver rapport om fremskridt i retning af indførelse af euroen

26. juni 2024

  • Rapporten, der udgives hvert andet år, vurderer, hvilke fremskridt der er gjort i retning af indførelse af euroen i Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige
  • Inflation over referenceværdien anses for at være en vigtig økonomisk barriere i de betragtede central- og østeuropæiske lande
  • Lovgivningen i fem af de seks betragtede lande lever ikke fuldt op til retskravene for indførelse af euroen
  • Den økonomiske aktivitet forventes at blive styrket i 2024, men udsigterne overskygges af geopolitisk usikkerhed

Den Europæiske Centralbanks (ECB) Konvergensrapport fra juni 2024 konkluderer, at EU-lande uden for euroområdet har gjort begrænsede fremskridt i retning af økonomisk konvergens med euroområdet siden 2022. Dette skyldes primært udfordringer i forbindelse med de økonomiske forhold.

I de sidste to år har de betragtede lande været ramt af følgerne af Ruslands invasion af Ukraine, som har ført til en betydelig svækkelse af den økonomiske aktivitet og en kraftigt stigende inflation. Lande, som historisk har været mere afhængige af energi fra og stærkere handelsforbindelser med Rusland, er hårdest ramt. Fremadrettet forventes den økonomiske aktivitet at blive styrket i alle de betragtede lande, men geopolitiske spændinger og risici overskygger de økonomiske udsigter.

Når det gælder kriteriet vedrørende prisstabilitet, viste fem af de betragtede lande – Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen og Rumænien – rekordhøje inflationstal, som lå et godt stykke over referenceværdien på 3,3 pct., mens inflationen lå en anelse over referenceværdien i Sverige (Figur 1). Referenceværdien er baseret på de tre medlemslande, der har opnået de bedste resultater i de seneste 12 måneder, dvs. Danmark (1,1 pct.), Belgien (1,9 pct.) og Nederlandene (2,5 pct.), ved at tage deres gennemsnitlige inflationstakt over de seneste 12 måneder og tillægge 1,5 procentpoint. Én afvigende værdi, Finland, er ikke medtaget i beregningen.

Figur 1

HICP-inflation

(gennemsnitlig ændring i pct. år-til-år)

Kilde: Eurostat.

Figur 2

Offentligt overskud (+) eller underskud (-)

(i pct. af BNP)

Kilde: Eurostat.

Budgetunderskuddet i 2023 var i fire af de lande, rapporten omhandler, forbedret sammenlignet med niveauet i 2021 på grund af den økonomiske genopretning efter pandemien og udfasningen af finanspolitiske støtteforanstaltninger. Denne forbedring blev dog delvis begrænset af den økonomiske virkning af Ruslands krig mod Ukraine, herunder en svagere økonomisk aktivitet og finanspolitiske foranstaltninger, der er truffet for at imødegå høje energipriser. I 2023 overskred Tjekkiet, Ungarn, Polen og Rumænien referenceværdien for underskud på 3 pct. af BNP (Figur 2). Den offentlige gæld i pct. af BNP var i 2023 under referenceværdien på 60 pct. i alle de betragtede lande undtagen Ungarn. I 2024 og 2025 forventes budgetsaldoen fortsat at ligge over referenceværdien i Ungarn, Polen og Rumænien.

Rumænien er fortsat underlagt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som blev indledt i 2020. Den 19. juni 2024 konstaterede Europa-Kommissionen, at Rumænien ikke havde truffet virkningsfulde foranstaltninger til at bringe det uforholdsmæssigt store underskud til ophør. For nylig konkluderede Kommissionen desuden, at Ungarn og Polen ikke opfyldte kriteriet for offentligt underskud i henhold til stabilitets- og vækstpagtens krav. Kommissionen vil anbefale Rådet at indlede procedurer i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for disse lande.

For så vidst angår valutakurskriteriet, så er det kun den bulgarske lev, der deltager i valutakursmekanismen (ERM II). Bulgarien blev optaget i ERM II med sit eksisterende currency board som en unilateral forpligtelse i juli 2020. Denne aftale om deltagelse i ERM II var baseret på forpligtelser på en række politikområder, som de bulgarske myndigheder indgik. Bulgarien arbejder i dag hen imod at opfylde disse forpligtelser, blandt andet ved at styrke landets rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge.

For så vidt angår konvergensen i de lange renter, så lå de lange renter over referenceværdien på 4,8 pct for tre af de seks betragtede lande (Polen, Rumænien og Ungarn).

De offentlige og økonomiske institutioners styrke er en vigtig faktor for konvergensens vedvarende karakter over tid. Med undtagelse af Sverige tyder indikatorer offentliggjort af internationale organisationer på, at institutionernes og forvaltningens kvalitet fortsat er svagere i de betragtede lande sammenlignet med det øvrige EU.

Med hensyn til den nationale lovgivnings forenelighed med traktaterne og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, så levede fem af de seks betragtede lande ikke fuldt op til kravene for indførelse af euroen. For så vidt angår den bulgarske lovgivning, så konkluderer rapporten, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med traktaten og statutten i henhold til betingelserne og fortolkningerne i den relevante landevurdering.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 171 769 5305.

Bemærkninger

  • Europa-Kommissionens Konvergensrapport
  • ECB's Konvergensrapport gennemgår den økonomiske og juridiske konvergens i EU-lande uden for euroområdet med dispensation hvert andet år, eller når et land specifikt anmoder om det. Rapporten indeholder en vurdering af, om der er opnået vedvarende økonomisk konvergens med euroområdet, om den nationale lovgivning er forenelig med EU's retlige rammer, og om de respektive nationale centralbanker opfylder lovkravene. På grund af sin "opt-out"-klausul medtages Danmark kun i vurderingen, hvis landet anmoder om det.
  • Skæringsdatoen for statistikken i denne konvergensrapport var 19. juni 2024. Referenceperioden for både kriteriet vedrørende prisstabilitet og den lange rente er juni 2023 til maj 2024. Hvad angår valutakurser, så er referenceperioden 20. juni 2022 til 19. juni 2024. Historiske data vedrørende budgetstillingerne dækker perioden frem til 2023. Prognoserne er baseret på Europa-Kommissionens økonomiske prognose (forår 2024) og de betragtede landes seneste konvergensprogrammer samt andre oplysninger, der er relevante i forbindelse med en fremadrettet undersøgelse af konvergensens vedvarende karakter.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt